Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Ogłoszenia

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych na portalu elektromobilnosc24.pl

 

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Elektromobilność24.pl z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie https://elektromobilnosc24.pl/sklep/
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu https://elektromobilnosc24.pl/sklep/ jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Słowniczek pojęć

 

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Administrator — spółka Elektromobilność24.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Mikołajska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000684157, NIP: 6762532112, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@elektromobilnosc24.pl;

Serwis – internetowy portal pod nazwą https://elektromobilnosc24.pl/sklep/, prowadzony przez Administratora w języku polskim, służy popularyzowania elektromobilności, a także umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej elektromobilnosc24.pl;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Limit – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu; Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń będą umieszczane na  stronie Serwisu;

Pakiet Ogłoszeń – zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów Ogłoszeń, zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu Ogłoszeń określone zostaną każdorazowo na stronie Serwisu;

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie, odświeżanie. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania każdorazowo zostaną umieszczone na stronie Serwisu;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Postanowienia główne

 

 1. Serwis jest  portalem informacyjno-promocyjnym oraz platformą łączącą Użytkownika będącego ogłoszeniodawcą z innymi użytkownikami, czyli osobami korzystającymi z Serwisu.
 2. Serwis umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zabrania się zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń przez (po okresie promocji):

a)firmy reklamujące za pomocą ogłoszeń swoją działalność usługową lub handlową

b)osoby fizyczne reklamujące swoje usługi,

c)biura i pośredników nieruchomości z wyłączeniem pojedynczych ofert sprzedaży nieruchomości.

 1. Ogłoszenia mogą być dowolnie moderowane (edytowane) przez Administratora.
 2. Ogłoszenie uznane za reklamę zostanie usunięte z portalu.
 3. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, korzystając z formularzy kontaktowych, zgadzasz się i akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Serwis.
 4. Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, akceptujesz fakt, iż podane dane kontaktowe w treści ogłoszenia będą powszechnie dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis.
 5. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń o tym samym tytule i treści do kilku kategorii oraz wielokrotnie tego samego ogłoszenia (przed okresem wygaśnięcia) – ogłoszenia takie mogą zostać usunięte z Serwisu.
 6. Zabrania się publikowania ogłoszeń:

a)przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany oraz pochodzącymi z przestępstwa ,

b)nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.) ,

c)informacji ściśle politycznych, służących propagowaniu danej opcji politycznej,

d)informacji łamiących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO,

e)informacji naruszających dobra osobiste, obraźliwych i wulgarnych,

f)matrymonialnych i towarzyskich,

g)innych, zakazanych przepisami prawa polskiego i międzynarodowego,

 1. Ogłoszenia zawierające w treści zakazane sformułowania będą usuwane.
 2. Przedmioty zakazane do oferowania za pośrednictwem serwisu:

a)wszystkie rodzaje leków i produktów leczniczych;

b)napoje alkoholowe,

c)wyroby tytoniowe,

d)oprogramowanie i usługi służące do usuwania tzw. simlock-ów, wyłudzających dane użytkownika bez jego wiedzy, zawierające wirusy, robaki, trojany itp. oraz usuwające kody z komputerów oraz podzespołów komputerów,

e)broń i amunicja,

f)oprogramowania w wersji testowej, freeware, shareware,

g)narkotyki i inne środki odurzające,

h)psy i koty (nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w organizacjach, których statutem jest działalność związana z hodowlą psów i kotów rasowych)

i)inne, zakazane prawem polskim i międzynarodowym.

 1. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży, bądź innej formy obrotu zakazanymi produktami lub usługami będą usuwane.
 2. Ogłoszenie dodawane bezpośrednio na portalu Serwisu może składać się maksymalnie z …..  słów.
 3. Okres publikacji ogłoszenia na portalu Serwisu wynosi 21 dni.
 4. Ogłoszenie dodawane bezpośrednio na portalu Serwisu może zostać wyróżnione za dodatkowym wynagrodzeniem. Szczegóły będą każdorazowo umieszczane na stronie Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania emisji lub całkowitego usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 6. Administrator nie bierze odpowiedzialności za umieszczenie ogłoszenia w niewłaściwej kategorii przez Użytkownika będącego ogłoszeniodawcą.
 7. Ogłoszenia publikowane są bezpłatnie dla osób fizycznych. W czasie promocji, ogłoszenia dla firm są bezpłatne. Istnieje możliwość płatnej promocji na stronie głównej oraz na innych podstronach naszego portalu.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania.
 9. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://elektromobilnosc24.pl/sklep/ oraz w siedzibie Administratora: Elektromobilność24.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mikołajska 13, e-mail: sklep@elektromobilnosc24.pl

 

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące sposobu realizacji usługi Użytkownik będący ogłoszeniodawcą zgłasza Administratorowi pocztą elektroniczną na adres: sklep@elektromobilnosc24.pl lub korespondencyjnie na adres: Kraków, ul. Mikołajska 13, nie później niż w ciągu siedmiu dni licząc od dnia publikacji.
 2. Niedotrzymanie terminu powoduje utratę przez Użytkownika ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji Ogłoszenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane kontaktowe Użytkownika, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Użytkownika ogłoszeniodawcę.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Administrator zamieści ogłoszenie w poprawionej wersji na stronie Serwisu przez kolejne 21 dni po dacie uwzględnienia reklamacji.
 6. Decyzja Administratora uwzględniająca lub odmawiająca uwzględniania reklamacji jest ostateczna.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik umieszczając Ogłoszenie na stronie Serwisu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w całości ten Regulamin akceptuje.
 2. Osoby lub firmy chcące otrzymać fakturę VAT za płatne usługi świadczone na stronie Serwisu muszą zgłosić ten fakt w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi, do Biura Obsługi Klienta Administratora, osobiście, za pośrednictwem poczty lub mailem z podaniem danych identyfikujących płatną usługę oraz dane wymagane do wystawienia faktury VAT.

Reklama