Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Aktualności

Dopłaty do infrastruktury ładowania coraz bliżej

Dotacje w wysokości do 75 proc. kosztów ogólnodostępnej stacji ładowania przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW obejmie również ładowarki inne niż ogólnodostępne oraz infrastrukturę tankowania wodoru. Projekt został przekazany do konsultacji publicznych.

18 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru. Jak wynika z dokumentu, do 31 grudnia 2023 r. na pomoc finansową na budowę takich punków przeznaczonych zostanie do 800 mln zł. Na podstawie projektu, o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Pomoc będzie udzielana na utworzenie punktu ładowania o mocy do 150 kW lub zwiększenie mocy punktu do 150 kW, budowę lub rozbudowę ogólnodostępnej stacji ładowania, jak również budowę lub rozbudowę stacji tankowania wodoru.

Wsparcie ma być udzielane w formie dotacji. W przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Rząd proponuje zwiększenie intensywności pomocy o 25 proc., jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie pomocy, liczba mieszkańców nie przekraczała 100 tys. Nie dotyczy to stacji zlokalizowanych przy drogach ekspresowych lub autostradach. W przypadku infrastruktury ładowania innej niż ogólnodostępne stacje ładowania, intensywność pomocy nie może przekroczyć 25 proc. kosztów kwalifikowalnych (ma ulegać zwiększeniu o 25 proc., jeżeli dotyczy punktu o mocy do 22 kW lub zwiększenia jego mocy do 22 kW). Projekt określa ponadto górną granicę wsparcia budowy lub rozbudowy infrastruktury innej niż ogólnodostępna. W przypadku punktów o mocy do 11 kW wyniesie ona maksymalnie 7 500 zł, punktów do 22 kW – 10 000 zł, punktów do 100 kW – 27 500 zł, zaś punktów do 150 kW – 47 500 zł. Środki NFOŚiGW będą przeznaczane również na budowę stacji tankowania wodoru. W tym przypadku intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych, zaś wartość pomocy – 3 000 000 zł na jedną stację.

Według projektu, pomoc będzie udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r. Planowane wsparcie zostanie oparte na zasadzie notyfikacji w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W konsekwencji musi uzyskać akceptację ze strony Komisji Europejskiej.

Z prowadzonego przez PSPA i PZPM „Licznika Elektromobilności” wynika, że na koniec listopada 2020 r. w Polsce funkcjonowały 1 324 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 532 punktów). 32% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Od listopada 2019 r., mimo pandemii COVID-19, w Polsce odnotowano przyrost ogólnodostępnych stacji ładowania na poziomie 36%.

źródło: ORPA, PSPA

Reklama